Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

Jako cel wyznaczamy sobie szerzenie świadomości międzykulturowej poprzez integrację, aktywizację i działanie, dlatego naszą ofertą chcemy zainteresować kolegów i koleżanki, studentów, jak również „wyjść” poza mury Uniwersytetu.

Wciąż uczymy się i dążymy do zdobywania wiedzy, ale pragniemy podzielić się tym, co udało nam się już osiągnąć, dlatego w ramach rozpowszechniania wiedzy proponujemy bogatą ofertę szkoleń i warsztatów o tematyce międzykulturowej.

 

Zapraszamy od udziału w szkoleniach Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, organizowanych w ramach
Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2015.

 

Szkolenie: Przełącz się na myślenie projektowe!

Szkolenie jest skierowane do osób, które planują w ramach działalności w trzecim sektorze realizować autorskie projekty. Jak przygotować się do wdrożenia projektu? W jaki sposób opisać działania projektowe? Jak skonstruować budżet? Jakie są pozytywne, ale również negatywne konsekwencje myślenia projektowego w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych? Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy w zakresie tworzenia i zarządzania projektami w oparciu o potrzeby beneficjentów. Spotkanie będzie również okazją do nabycia umiejętności konstruowania podstawowych elementów projektu (m. in. cel, harmonogram działań, rezultaty, budżet, ewaluacja). Ponadto uczestnicy poznają ogólne zasady aplikowania o dotacje.

Termin: 15 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 14:00 - 16:00

Miejsce: sala 507, bud. D, Wydział Studiów Edukacyjnych, Kampus Szamarzewo, ul. Szamarzewskiego 89

Prowadzenie: mgr Katarzyna Banaszak

 

Szkolenie: Jak przeżyć zderzenie z górą lodową? - czyli rzecz o szoku kulturowym

Spotkanie szkoleniowe jest skierowane do osób, które są zainteresowane tematyką sprawnego funkcjonowania w aspekcie psychologicznym i społecznym w warunkach zmiany miejsca zamieszkania, związanej z jednoczesną zmianą otoczenia kulturowego. Każdy dłuższy wyjazd stawia przed nami nowe wyzwanie – mniejszy bądź większy stres, który pojawia się na skutek pierwszego kontaktu z odmiennością kulturową. W wyniku tych kontaktów, możemy z jednej strony poszerzyć nasze horyzonty myślowe, lecz z drugiej strony istnieje ryzyko izolacji od tego, co jest niezrozumiałe i co podczas pierwszego wrażenia wydaje się dziwne, obce a tym samym nieakceptowalne. Czym jest szok kulturowy? Jakie są jego uwarunkowania? Jak sobie z nim radzić? Znajomość odpowiedzi na te pytania a także na wiele innych oraz umiejętność ich integracji w życiu pomaga wykorzystywać różnice między kulturami i uczynić z nich wartość.

Termin: 15 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 16:30 - 18:30

Miejsce: sala 507, bud. D, Wydział Studiów Edukacyjnych, Kampus Szamarzewo, ul. Szamarzewskiego 89

Prowadzenie: mgr Aneta Grześkowiak

 

UWAGA! Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym
do 13 kwietnia 2015 r. do godz. 18:00 pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Należy podać swoje imię, nazwisko oraz kierunek studiów. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie międzykulturowe: Jak przeżyć zderzenie z górą lodową? - czyli rzecz o szoku kulturowym.

Spotkanie szkoleniowe jest skierowane do osób, które są zainteresowane tematyką sprawnego funkcjonowania w aspekcie psychologicznym i społecznym w warunkach zmiany miejsca zamieszkania, związanej z jednoczesną zmianą otoczenia kulturowego. Każdy dłuższy wyjazd stawia przed nami ogromne wyzwanie – mniejszy lub większy stres, który pojawia się na skutek pierwszego kontaktu z odmiennością kulturową.

Czytaj więcej...

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej już w najbliższym czasie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM organizuje trzy 6-godzinne warsztaty o tematyce międzykulturowej. Kon­cep­cja warsz­ta­tów została przy­go­to­wana przez Zespół Tre­ner­ski pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży w ramach inicjatywy MIĘDZY INNYMI. Zespół skła­da­ się z doświad­czo­nych tre­ne­rek i tre­ne­rów, coachów i psy­cho­lo­gów mię­dzy­kul­turowych, mają­cych wie­lo­let­nią prak­tykę w pracy z mło­dzieżą z Pol­ski i z zagra­nicy, jak rów­nież oso­bi­ste doświad­cze­nia życia i pracy w innej kul­tu­rze. 

Celem ogólnym warsztatów jest roz­wi­nię­cie przez stu­dentki i stu­den­tów kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej rozu­mia­nej jako:

- wie­dza doty­cząca róż­nic kul­tu­ro­wych i ich wpływu na zachowanie;

- umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji międzykulturowych;

- postawa tole­ran­cji dla nie­jed­no­znacz­no­ści i cie­ka­wość poznawcza.

Najbliższe terminy spotkań warsztatowych w Poznaniu:

  • warsztat pt. "Wstęp do edukacji międzykulturowej" - 12 kwietnia br. (sobota), godz. 9:00 - 15:00;
  • warsztat pt. "Praca w zespole międzykulturowym" - 13 kwietnia br. (niedziela), godz. 9:00 - 15:00;
  • warsztat pt. "Wspieranie rozwoju kompetencji międzykulturowych u dzieci i młodzieży" - 24 maja br. (sobota), godz. 9:00 - 15:00.

Czytaj więcej...