Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej już w najbliższym czasie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM organizuje trzy 6-godzinne warsztaty o tematyce międzykulturowej. Kon­cep­cja warsz­ta­tów została przy­go­to­wana przez Zespół Tre­ner­ski pro­gramu „Mło­dzież w dzia­ła­niu” i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży w ramach inicjatywy MIĘDZY INNYMI. Zespół skła­da­ się z doświad­czo­nych tre­ne­rek i tre­ne­rów, coachów i psy­cho­lo­gów mię­dzy­kul­turowych, mają­cych wie­lo­let­nią prak­tykę w pracy z mło­dzieżą z Pol­ski i z zagra­nicy, jak rów­nież oso­bi­ste doświad­cze­nia życia i pracy w innej kul­tu­rze. 

Celem ogólnym warsztatów jest roz­wi­nię­cie przez stu­dentki i stu­den­tów kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej rozu­mia­nej jako:

- wie­dza doty­cząca róż­nic kul­tu­ro­wych i ich wpływu na zachowanie;

- umie­jęt­ność nawią­zy­wa­nia i budo­wa­nia pozy­tyw­nych rela­cji międzykulturowych;

- postawa tole­ran­cji dla nie­jed­no­znacz­no­ści i cie­ka­wość poznawcza.

Najbliższe terminy spotkań warsztatowych w Poznaniu:

  • warsztat pt. "Wstęp do edukacji międzykulturowej" - 12 kwietnia br. (sobota), godz. 9:00 - 15:00;
  • warsztat pt. "Praca w zespole międzykulturowym" - 13 kwietnia br. (niedziela), godz. 9:00 - 15:00;
  • warsztat pt. "Wspieranie rozwoju kompetencji międzykulturowych u dzieci i młodzieży" - 24 maja br. (sobota), godz. 9:00 - 15:00.

TREŚCI MERYTORYCZNE:

Moduł pod­sta­wowy
Wstęp do edu­ka­cji międzykulturowej:

- Wyja­śnie­nie pojęć takich, jak: „kul­tura”, „wie­lo­kul­tu­ro­wość” „mię­dzy­kul­tu­ro­wość” i „edu­ka­cja międzykulturowa”;
- Zja­wi­ska wystę­pu­jące na styku kul­tur i stra­te­gie radze­nia sobie z nimi: róż­nice mię­dzy­kul­tu­rowe, ste­reo­typy, uprzedzenia.

Moduł kom­ple­men­tarny
Praca w zespole międzykulturowym:

- Spe­cy­fika pracy w zespole międzykulturowym;
- Pogłę­bie­nie wie­dzy nt. wymia­rów kul­tury, ste­reo­ty­pów i uprze­dzeń i zro­zu­mie­nie ich wpływu na współ­pracę międzykulturową;
- Dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści radze­nia sobie z nie­po­ro­zu­mie­niami i trud­nymi sytu­acjami wystę­pu­ją­cymi pod­czas współ­pracy w zespole międzykulturowym;
- Korzy­ści wyni­ka­jące z róż­no­rod­no­ści zespołu międzykulturowego.

Moduł kom­ple­men­tarny
Wspie­ra­nie roz­woju kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych u dzieci i młodzieży:

- Spe­cy­fika pracy w mię­dzy­kul­tu­ro­wej klasie;
- Rola nauczy­ciela jako „doce­nia­ją­cego i uwraż­li­wia­ją­cego na różnorodność”;
- Roz­wi­nię­cie umie­jęt­no­ści koniecz­nych do pracy z dziećmi migran­tów oraz dziećmi pol­skimi powra­ca­ją­cymi z migracji;
- Naj­bar­dziej typowe trud­no­ści poja­wia­jące się w mię­dzy­kul­tu­ro­wej kla­sie. Stra­te­gie zapo­bie­ga­nia im/radzenia sobie z nimi (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem spe­cy­fiki pro­cesu adap­ta­cyj­nego uczniów cudzoziemskich).

Źródło: www.miedzyinnymi.org.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W szkoleniach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Zainteresowana osoba jest zobligowana do udziału w 3 spotkaniach warsztatowych. 

Należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przesłać go do 9 kwietnia 2014 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń.